Yhdistys

Kuusitoistavuotiaana, vuonna 1966 Paul McCartney mietti vanhenemista. Asia vaivasi häntä sen verran, että hän päätti kirjoittaa siitä laulun.
Syntyi yksi the Beatlesien hiteistä When I´m Sixty-Four.

Vuonna 2001 Manilassa Anita Kelles-Viitanen ja Marja Korhonen alkoivat ideoida tukiryhmää naisille, miksei myös miehille. He suunnittelivat ajavansa ikääntyvien suurten ikäluokkien asioita ja taistella ikärasismia vastaan.
He myös keksivät nimen yhdistykselle ja valitsivat tunnusmusiikikseen the Beatlesien Sixty-Fourin.

Idea sai tulta ja Suomessa, lähinnä Helsingin seudulta löytyi lisää naisia, joita oma ikääntyminen askarrutti. He miettivät, millaisen vanhuuden he haluaisivat ja kuka heitä silloin hoitaisi!

Vuonna 2002 perustettiin yhdistys nimeltä Happy Years 64.
Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan on kirjattu Happy Years 64 –yhdistyksen tarkoitukseksi edistää ikääntyvien yhteistoimintaa, toimintakykyä ja verkostoitumista. Yhdistys toimii ensisijaisesti yhdessäolo-organisaationa.

Yhdistyksen säännöt (päivityksessä)
1 §

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Happy Years 64 ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena on koko maa.

2 §

TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ikääntyneiden yhteistoimintaa ja verkostoitumista vertaistukitoiminnan keinoin periaatteella ’kaveria ei jätetä’ sekä pyrkiä vaikuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiseen, kunnalliseen päätöksentekoon sekä yhteiskunnallisten ratkaisujen kehittämiseen ja uudistamiseen siten, että ikääntyneille luodaan mahdollisuudet hyvään hoitoon ja asumiseen sekä turvalliseen vanhuuteen.

Yhdistys tekee esityksiä viranomaisille, järjestää kokouksia, koulutusta ja yleisötilaisuuksia sekä jäsenilleen yhteistapaamisia, neuvontaa sekä virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa.
Yhdistyksen toiminnan runkona ovat erilaiset harrastuspiirit.
Vertaistukitoiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja erakoitumista. Yhdistys seuraa sosiaali- ja terveydenhoitoalan palveluiden toimivuutta ja ottaa kantaa hyvän hoidon ja asumisen kehittämiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

3 §

JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksellä voi lisäksi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.

4 §

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyslain 14 § mukaisilla perusteilla. Jos jäsen on kaksi (2) vuotta maksamatta jäsenmaksua, yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen.

5 §

JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 §

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vuosikokouksessa valitut neljä (4) varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, niin että kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen joutuvat vuosittain erovuoroon. Erovuoroon joutunut hallituksen jäsen tai varajäsen voidaan valita tehtäväänsä uudelleen.

Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtajan ja  varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee.

7 §

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin. Varapuheenjohtaja  yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen jäsen yhdessä hallituksen siihen erikseen oikeuttaman muun henkilön kanssa.

8 §

TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2)viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 §

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen ääni- oikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 §

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
8. päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta ottaen huomioon sääntöjen 9 §.
9. vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä, valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilelle sekä valitaan varajäsenet ja päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.